Những trường hợp không được chi trả quyền lợi bảo hiểm

1. Những điều khoản loại trừ trong bảo hiểm( Được phép không chi trả)
Các công ty bảo hiểm được loại trừ BH nếu người được bảo hiểm tử vong do:
  • Tự tử trong vòng 24 tháng
  • Nhiểm HIV hay AIDS
  • Bị thi hành án tử hình
  • Hành vi cố ý của bên mua bảo hiểm(BMBH), người được bảo hiểm(NĐBH)hay người thụ hưởng(NTH) ( Trong trường hợp là NTH, công ty sẽ chỉ trả quyền lợi BH cho NTH nào không tham gia vào các hành vi đó theo phần quyền lợi BH được chỉ định)
2. Thời gian gia hạn đóng phí- Tôi được trì hoãn việc đóng phí trong bao lâu với trường hợp khó khăn về kinh tế?

Quá thời hạn đóng phí BH, nếu BMBH không đóng phí BH đến hạn, công ty sẽ thông báo bằng văn bản đến BMBH về khoản phí BH quá hạn và tình trạng của HĐBH. Trong trường hợp BMBH không đóng phí BH theo yêu cầu như đã thỏa thuận khi đến hạn, BMBH có một khoảng thời gian gia hạn là 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí BH.

Nếu BMBH không đóng khoản phí BH đến hạn và không yêu cầu chấm dứt HĐBH khi hết thời gian gia hạn, và HĐBH đã có giá trị hoàn lại, công ty sẽ tự động tạm ứng từ giá trị hợp đồng số tiền bằng với khoản phí BH đến hạn để đóng phí BH. Khoản tạm ứng này không phụ thuộc vào giới hạn 80% của giá trị hợp đồng hoặc giá trị hoàn lại. BMBH có thể hoàn trả số tiền tạm ứng này và khoản giảm thu nhập đầu tư bất kỳ lúc nào.
 
3. Khôi phục hiệu lực hợp đồng
 Nếu hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt do việc không đóng phí bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm, nếu đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:
  1. Bên mua bảo hiểm đưa ra yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm bằng văn bản trong vòng 24 tháng kể từ ngày Hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt lần sau cùng;
  2. Bên mua bảo hiểm đóng tất cả các khoản phí bảo hiểm quá hạn và Khoản giảm thu nhập đầu tư; · Trả lại khoản tạm ứng từ Giá trị hợp đồng và Khoản giảm thu nhập đầu tư;
  3.  Nộp giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp hiện tại của tất cả những người được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này;
  4.  Người được bảo hiểm, Người được bảo hiểm thứ cấp thứ nhất và Người được bảo hiểm thứ cấp thứ hai đáp ứng mọi điều kiện để có thể được bảo hiểm.

Nếu Người được bảo hiểm, Người được bảo hiểm thứ cấp thứ nhất và Người được bảo hiểm thứ cấp thứ hai đáp ứng mọi điều kiện có thể được bảo hiểm và được Công ty chấp thuận, hợp đồng bảo hiểm chính và các sản phẩm bổ sung có thể được khôi phục lại. Việc khôi phục hợp đồng bảo hiểm chỉ bảo hiểm cho những tổn thất hoặc sự kiện được bảo hiểm xảy ra sau ngày khôi phục hợp đồng bảo hiểm.

5. Tôi có được thay đổi chủ thể trong hợp đồng bảo hiểm?
Mọi thay đổi liên quan đến các chủ thể trong HĐBH phải được công ty chấp nhận
– BMBH : có thể thay đổi
– NTH: Có thể thay đổi
– NĐBH: Không thể thay đổi
 
6. Tạm ứng từ giá trị hợp đồng
 
Nếu gặp khó khăn trước mắt về tài chính, khách hàng có thể tạm ứng từ chính hợp đồng BH với mức tạm ứng tối đa là 80% giá trị hợp đồng.
Ví dụ: Giả sử giá trị hợp đồng hiện tại là 50 triệu đồng
– Nếu khách hàng không nợ công ty, có thể vay: 80% x 50 = 40 triệu đồng
– Nếu khách hàng đang nợ công ty 10 triệu đồng, thì vay được: 80% x [50-(10+ lãi của khoản nợ)]

Bình luận trên Facebook